Deklaracja zgodności

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony promocyjnej  https://ppzolbrzesko.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do j.w.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-20

Strona promocyjna PPZOL w Brzesku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Brzesku
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Brzesku

Ułatwienia na stronie promocyjnej

Strona promocyjna posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami::

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • powiększenie kursora

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-10

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl