ZOL

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do Zakładu reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.  w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych     (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r.  poz. 731) Na podstawie  art 33 a ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) :

1.Świadczeniobiorca występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o skierowanie do zakładu opiekuńczego. Wzór skierowania określa załącznik nr 6.
2.Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego, zwanego dalej „skierowaniem”, a w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęciem świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia o których mowa w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. nr 140, poz.1147, z pożn. zm) (załącznik nr 1)
3.Do skierowania załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 2) jak również kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego (załącznik nr 3).
4.Do skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego załącza się oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (załącznik nr 4) oraz oświadczenie osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego, zobowiązujące do powiadomienia PPZOL o zmianach w sytuacji życiowej (załącznik nr 5)
5.Do skierowania świadczeniobiorca załącza dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:

  • decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
  • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.

6.Skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, nie są wymagane, w     przypadku, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
7.Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania , o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z pozn. zm) jest ustalana przez Dyrektora Zakładu.

Odpowiednie formularze znajdują się w dziale „Druki do pobrania„